ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

Summer Course

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดหลักสูตรศึกษาต่างประเทศในช่วงฤดูร้อน

ณ 5 ประเทศ ได้แก่

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 

  • คุณอนุกูล เสริมศรี
  • คุณบุษกร บุญจันทึก
 
 
เอกสารประกอบข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ