ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว22/2559
เลขที่หนังสือ: 
นร 1012.3/ว22
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2559

ด้วย ก.พ. ได้ออก กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 133 ตอนที่ 105 ก วันที่ 14 ธันวาคม 2559 แล้ว 

 

ลงนาม
(นางเมธินี เทพมณี)
เลขาธิการ ก.พ.

 

 

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล