ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ผู้บริหารส่วนราชการเตรียมความพร้อมสร้างวิสัยทัศน์การทำงานร่วมกัน เพื่อปฏิรูปและพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการภาครัฐ

สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการจัดหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง

นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดทำหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 ระดับ คือ (1) ระดับหัวหน้าหน่วยงาน เช่น ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการระดับหัวหน้าประจำอำเภอ และ (2) ระดับรองหัวหน้าหน่วยงาน เช่น รองปลัดกระทรวง รองอธิบดี ซึ่งจะมุ่งเน้นกิจกรรมระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญต่างๆ ของรัฐบาล

สำนักงาน ก.พ. เป็นฝ่ายรับผิดชอบหลักในการจัดหลักสูตรสำหรับรองอธิบดี หรือเทียบเท่า และสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นฝ่ายรับผิดชอบหลักในการจัดหลักสูตรสำหรับปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงาน ก.พ. จึงได้กำหนดโครงการพัฒนานักบริหาร : หลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการบริหารการเปลี่ยนแปลง หรือ ป.ย.ป. 2 ขึ้น สำหรับกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไปในเดือนมีนาคม 2560 นี้จะเป็นการฝึกอบรมหลักสูตร ป.ย.ป. 2 ที่สำนักงาน ก.พ. จะจัดขึ้นซึ่งเน้นให้ผู้บริหารระดับรองอธิบดีและเทียบเท่าได้พัฒนาวิสัยทัศน์ และความสามารถทางการบริหารยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการและการพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

โดยวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และเลขานุการ ป.ย.ป. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ชาติ ระดับปลัดกระทรวง โดยมีผู้บริหารระดับปลัดกระทรวง 17 กระทรวงเข้าร่วม และนายกานต์ ตระกูลฮุน อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ สมาชิก สนช. และอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ร่วมให้มุมมองการทำงานในฐานะภาคเอกชนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ก่อนจะมีการเริ่มต้นหลักสูตร ป.ย.ป. อย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคมนี้

 

ในการประชุมร่วมกัน นายสุวิทย์ กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุด คือเรื่องการสร้างวัฒนธรรมภาครัฐ เพราะเป็นรากฐานสิ่งอื่นๆ ที่จะตามมา โดยเน้นการสร้างทั้งวัฒนธรรมการคิดค้นนวัตกรรม และวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน ต้องวางแผนปฏิบัติการให้ชัดเจน จากนั้นจึงนำไปสู่การวางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ที่ชัดเจน และไล่เรียงสอดคล้องกันไปถึงเป้าหมาย แผนงาน และการตรวจสอบเป็นระยะๆ ควรมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับซีอีโอ ร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนต่อไป นอกจากนี้ มีการระดมความคิดเห็นที่จะผลักดันยุทธศาสตร์สำคัญ 2 วาระ ได้แก่ วาระการพัฒนาคนไทย โดยมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพหลัก และวาระการปฏิรูปและพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการภาครัฐ มีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่งจะต้องบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม

และจากนี้ ผู้บริหารส่วนราชการจะร่วมกันขับเคลื่อนราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพเพื่อประโยชน์ของภาครัฐ สังคม และประเทศต่อไป 


------------------------------------------

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพข่าวจาก website สำนักงาน ก.พ.ร. มติชนออนไลน์ และผู้จัดการออนไลน์

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ