ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การอบรมหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง ปีงบประมาณ 2560 ในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 1 / 2560 ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

                       ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. จัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง ปีงบประมาณ 2560 สำหรับส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 1 /2560  เมื่อวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาข้าราชการในส่วนภูมิภาคให้สามารถนำความรู้ที่ได้ัรับไปขับเคลื่อน และขยายผลการดำเนินการได้ เป็นต้นว่า สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง และเสนอแนะหรือจัดทำโครงการในการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในส่วนราชการของตนเอง และสามารถจัดทำแผนงาน งบประมาณ เพื่อจัดหลักสูตรดังกล่าว รวมทั้งเพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการสามารถนำแนวคิด และความรู้ที่ได้รับไปเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมดำเนินการขับเคลื่อน และขยายผลหลักสูตรเสริมสร้างเกี่ยรติภูมิข้าราชการ : สำนีกข้าราชการไทยไม่โกง ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัด เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศปท.ประจำจังหวัด กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์ดำรงธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี สระบุรี ปทุมธานี  อยุธยา อ่างทอง ฉะเชิงเทรา นครนายก  สมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และชลบุรี  รวมทั้งสิ้น  69 คน 

 

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ