ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หลักสูตร Magistère

หลักสูตร Magistère เป็นหลักสูตรที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการมาจากความคิดริเริ่มของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีวัตถุประสงค์ยกระดับคุณภาพการผลิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับ Grande Ecole ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดว่าเป็นสถาบันสำหรับนักศึกษาหัวกะทิ (Elite) หลักสูตร Magistère เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1985 หลักสูตรนี้เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาควบคู่ไปกับหลักสูตรหลัก มีระยะเวลาศึกษา 3 ปี เปิดรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ Licence 2 หรือเทียบเท่า และนักศึกษาที่จบมาจาก Classe Préparatoire Grande Ecole ซึ่งสอบผ่านการสอบคัดเลือกของ Grande Ecole ได้รับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่คะแนนถึงมีศักยภาพที่จะศึกษาได้ คือ Admissible แต่ไม่ได้รับเข้าศึกษาใน Grande Ecole คือ Admis การคัดเลือกดูจากผลการเรียนปีที่ 1 และ ปีที่ 2 และมูลเหตุจูงใจในการสมัคร ในบางสาขาอาจมีการสอบวิชาเฉพาะ เช่น สาขากฎหมาย โดยทั่วไปนักศึกษาที่ได้รับเข้าจะมีผลการเรียนอย่างน้อย 12 คะแนนในชั้นปีที่ 1

ผู้ที่ได้รับเข้า Magistère จะศึกษาชั้น Licence 3 ไปพร้อมๆกับ วิชาของชั้น Magistère 1 และ ศึกษาชั้น Master 1 และ 2 ไปพร้อมๆกับวิชาของชั้น Magistère 2 และ 3 เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรแห่งชาติ คือ Master 2 และวุฒิบัตร Magistère ซึ่งเป็นวุฒิบัตรมหาวิทยาลัย

การเรียนหลักสูตร Magistère ต่างกับการเรียนหลักสูตรทั่วไปในมหาวิทยาลัยตรงที่ นักศึกษาจะเริ่มเข้าสู่การเน้นหนักสาขาเฉพาะทางตั้งแต่ปีแรกของหลักสูตร คือ ตอนที่เรียนในระดับ Licence 3 ดังนั้น ผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาในหลักสูตร Magistère จะต้องทราบความต้องการของตนก่อนเข้าสมัครแล้วว่าจะเลือกเน้นหนักสาขาเฉพาะทางสาขาใด ในขณะที่ การเรียนมหาวิทยาลัยหลักสูตรปรกติ จะเลือกสาขาเน้นหนักในระดับ Master 1 เช่น การศึกษากฎหมายเป็นต้น

บรรยากาศการเรียนจะเป็นชั้นเรียนขนาดเล็ก มีนักศึกษาในแต่ละชั้นเรียนประมาณ 20 คน โดยนักศึกษาจะเรียนวิชาห้องใหญ่เหมือนนักศึกษาหลักสูตรปรกติ และ จะเรียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร Magistère ในห้องเล็ก เพิ่มอีกต่างหาก ซึ่งหมายความว่านักศึกษาจะต้องทำงานหนักกว่านักศึกษาหลักสูตรปรกติ คะแนนทุกวิชามีความสำคัญเท่ากันในการคำนวนผลคะแนนรวมหมดไม่ว่าจะเป็นวิชาหลักของสาขา หรือ วิชาภาษาต่างประเทศ หลักสูตร Magistère กำหนดให้นักศึกษาฝึกงานทุกสิ้นปีการศึกษา ด้วยสภาพการเรียนที่จะต้องเรียนร่วมกันในชั้นเล็กเป็นเวลา 3 ปี การฝึกงานทำให้นักศึกษามีเครือข่ายความสัมพันธ์กับศิษย์เก่ารุ่นพี่ เพื่อนร่วมชั้น หรือ อาจารย์รับเชิญจากองค์กรภายนอก เปิดทางไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งเป็นจุดเด่นที่มีใน Grande Ecole แต่ขาดในหลักสูตรมหาวิทยาลัยทั่วไป

 

หลักสูตร Magistère มีทั้งเน้นเพื่อการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา เช่น Magistère สาขากฎหมาย สาขาการเงิน และ เพื่อการวิจัย เช่น Magistère สาขาฟิสิกส์ เป็นต้น

ค่าเล่าเรียนหลักสูตร Magistère จะอยู่ระหว่าง 1500 – 2000 ยูโร/ปี นอกเหนือไปจากค่าลงทะเบียนหลักสูตรปรกติ

ในปีการศึกษา 2516-17 มีมหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตร Magistère ในสาขาต่างๆ ได้แก่ สาขากฎหมาย สาขาการเงิน การธนาคาร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ โดยสาขาที่มีหลักสูตรเปิดสอนมากที่สุดได้แก่สาขากฎหมาย ซึ่งมีเปิดสอน 12 หลักสูตร ตามติดด้วย สาขาการเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ในแง่ของค่าใช้จ่าย การศึกษาหลักสูตร Magistère สายการเงิน การธนาคาร เป็นการลงทุนที่ประหยัด เมื่อเทียบกับการศึกษาสาขาเดียวกันในสถาบันบริหารธุรกิจซึ่งมีค่าใช้จ่ายอย่างต่ำปีละ 10 000 ยูโร

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้ที่ www.onisep.fr

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มีนาคม 2560

ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ