ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว3/2560
เลขที่หนังสือ: 
นร 1001/ว3
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2560

แบบหนังสือรับรองความประพฤติตามข้อ 8 (6) วรรคสอง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นผู้กำหนด


URL แบบสั้นสำหรับ Share