ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประชุมประจำปี 2560 นทร. โครงการโอดอส ( รุ่น 3 และ 4)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสได้จัดการประชุมสัมมนา นักเรียนทุนรัฐบาล โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่นที่ 3 และ 4) ศึกษา ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม ณ ศูนย์การประชุม Centre International d’Etudes Pédagogiques – CIEP 1 Avenue Léon Journault, 92310 SEVRES ชานกรุงปารีส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นทร. ได้รับทราบข้อมูลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระดับการศึกษาปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ และสำหรับ นทร ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี 2560 ประมาณ 21 ราย จะได้รับประสบการณ์จาก นทร. รุ่นพี่เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนประกอบอาชีพในอนาคต หรือเพื่อศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ซึ่งมี นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน จำนวน 38 ราย เข้าร่วมประชุม โดย นทร. ทะยอยเดินทางมาร่วมประชุมในเย็นวันที่ 24 มีนาคม 2560 วันที่ 25 มีนาคม 2560

อัครราชทูต ณ กรุงปารีส นางศริกานต์ พลมณี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและให้โอวาทแก่นักเรียนทุนรัฐบาล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการประชุมครั้งนี้ จากนั้น รองผู้แทนถาวรไทย ประจำองค์การ UNESCO ในฐานะที่เป็นผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ นายปราโมทย์ ด้วงอิ่ม กล่าวถึงวัตถุประสงค์และความคาดหวังของทุนการศึกษาโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน โดยมีตัวแทนนักเรียนทุน กล่าวขอบคุณรองผู้แทนถาวรไทยฯ

สนร. ฝรั่งเศส นำโดย อทศ. ณ กรุงปารีส และ จนท. ชี้แจงและทำความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบของ นทร. ติดตามด้วยช่วงเสวนาเรื่องประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ทั้งในเรื่องการศึกษา การสมัครงาน และการทำงาน โดยมีวิทยากรรุ่นพี่ ดังนี้

1. นายธิปไตร แสละวงศ์ นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่นที่ 1) ปัจจุบันทำงาน ณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
2. นายดุษฎี บุพการีพร นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่นที่ 2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมีที่ IUT Montpellier และระดับปริญญาโท MBA International Business ที่ Ecole de commerce MBWAY Montpellier ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากแมลงจากไทย
3. นายฐณพล วงษ์ทองเหลือง อดีตนทร. 1 อำเภอ 1 ทุน - รุ่นที่ 3 ปัจจุบันรับทุนรัฐบาล (ก.วิทย์ฯ) ศึกษาระดับปริญญาโท ปีที่ 1 คณะวิศวกรรมพลังงาน ที่ Université de Grenoble ได้เล่าถึงประสบการณ์การสมัครขอรับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ สังกัดทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ
4. นางสาวเตย เพชรอาวุธ นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่นที่ 2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาศาสตร์ ที่ Université de Toulouse II - Le Mirail ปัจจุบันเป็นติวเตอร์สอนภาษาฝรั่งเศส และนักแปลที่ประเทศไทย ได้เล่าประสบการณ์การทำงานในสาขาดังกล่าว

หลังจากนั้นชมวิดีทัศน์จาก นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่นที่ 2) นางสาวศิริรัตน์ บุตรทะลี และนางสาวทิพวัลย์ นวลมุสิก ทำงาน ณ หอการค้าไทย-ฝรั่งเศส และวิดิทัศน์จาก นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่นที่ 1) นางสาวจิราวรรรณ วงศ์ปัญญา ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มีนาคม 2560

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ