ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

งานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (17 พ.ค. 61)

คณะทำงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ก.พ. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้จัดงานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ภายใต้แนวคิด “D power 3: Digital Government Skills Development for Digital Public Officers to Transform Digital Government”  ขึ้น ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 7 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงถึงวัตถุประสงค์  เป้าหมาย และแนวทางในการจัดทำรายละเอียดทักษะด้านดิจิทัลที่จะนำมาให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ได้ใช้เป็นกรอบการพัฒนาเพื่อให้เท่าทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0

ในงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ท่านเลขาธิการ ก.พ. (นางเมธินี เทพมณี) มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “ภาครัฐไทยกับการขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล”  โดยท่านได้กล่าวว่า ผู้ปฏิบัติงานในสายงาน IT เป็นเสมือนเส้นเลือดของการทำงานของทุกภาคส่วน เป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนภาครัฐไทยไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ผู้ปฏิบัติงานในสายงานนี้จะต้องเป็นสายงานแรกๆ ที่จะต้องเร่งพัฒนาทักษะของตนเองให้เท่าทันกับเทคโนโลยีในโลกดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่ในกรณีเร่งด่วน หากไม่สามารถพัฒนาคนที่มีอยู่ให้มีทักษะได้ทันกับความต้องการ ส่วนราชการสามารถจ้างผู้ที่มีความสามารถและทักษะพร้อมใช้งาน มาเป็น “พนักงานราชการศักยภาพสูง”  ซึ่งเป็นการจ้างงานตามสัญญาจ้างระยะสั้นที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้จัดจ้างได้ 

นอกจากนี้ ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลนั้น จะมีผลทำให้กระบวนงานหรือวิธีการทำงานของหน่วยงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบทำให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานโดยใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น อาจต้องลดละเลิกงานบางอย่าง ปรับเปลี่ยนวิธีคิด รวมทั้งจะต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะของตนเองให้สามารถทำงานที่มีมูลค่าสูงขึ้นได้ (high value job)

ในตอนท้าย ท่านเลขาธิการ ก.พ. ได้เน้นย้ำว่าการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลเป็นหน้าที่ของทุกคน ไม่มีใครสำคัญกว่าใคร ทุกคนต้องร่วมมือและช่วยเหลือกัน สำหรับใครพร้อมก็เดินนำล่วงหน้าไปก่อนแต่อย่าทิ้งกัน ส่วนใครที่ยังไม่พร้อมก็เร่งพัฒนาตามไป ช่วยกันประคับประคองกันไป ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ