ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

รัฐสภา ครู ศาล ทหาร ตำรวจ อุดมศึกษา อัยการ ท้องถิ่น องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พร้อมจับมือ ก.พ. พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (19 พ.ค. 61)

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3210 สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี เลขาธิการ ก.พ. (นางเมธินี เทพมณี) เป็นประธานในการประชุมหารือระดับนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ รวม 13 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุม อาทิ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการอัยการ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนตำบล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และข้าราชการในสังกัดหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

ในการประชุมดังกล่าว เลขาธิการ ก.พ. ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญและแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่สำนักงาน ก.พ. กำลังดำเนินการ เพื่อให้เป็นกลไกที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยรองเลขาธิการ ก.พ. (นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์) ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิทัลได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนในสังคม หากหน่วยงานใดไม่ปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ก็อาจส่งผลกระทบต่อการดึงดูดและจูงใจคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ ให้เข้ามาอยู่ร่วมกับองค์กรและอยากทำงานร่วมกับองค์กรไปตลอด และหากผู้บริหารส่วนราชการ ไม่เรียนรู้เพิ่มเติมถึงประโยชน์และภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่อยู่รอบตัว เมื่อเกิดภัยคุกคามรูปแบบใหม่อย่างเช่นการคุกคามทางไซเบอร์ หน่วยงานนั้นอาจ ไม่สามารถรับมือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันท่วงที

ผู้แทนจากหน่วยงานกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ เห็นพ้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่สำนักงาน ก.พ. กำลังดำเนินการขับเคลื่อนอยู่ โดยเห็นว่าภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางบริบทสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในโลกยุคดิจิทัล การปรับปรุงระบบราชการให้เป็นดิจิทัล การทำงานแบบประสานความร่วมมือกันระหว่างกันในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐหน่วยเดียวโดยไม่แบ่งแยก และการผลักดันให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลแบบเปิด (Open Government) ที่มุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว จำเป็นต้องแก้ปัญหาในสามประเด็นที่สำคัญ คือ หนึ่ง ขจัดอุปสรรคด้านข้อกฎหมายที่ทำให้ไม่สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แทนกระดาษ เช่น การจัดทำเอกสารและการส่งเอกสารเป็นดิจิทัล การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น สอง การพัฒนาคนทุกกลุ่มให้มีทักษะดิจิทัลไม่เฉพาะแต่เพียงบุคลากรในสาย IT เช่น นิติกรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจร่างสัญญาจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น สาม งบประมาณ เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ

โดยสรุป ผู้แทนจากหน่วยงานกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ มีความยินดีและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการกับสำนักงาน ก.พ. เพื่อพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกกลุ่ม ตั้งแต่ผู้บริหารส่วนราชการ ผู้อำนวยการสำนักกอง ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ทำงานด้านนโยบายและวิชาการ และผู้ทำงานด้านบริการ ให้มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม เพื่อร่วมกันปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป

ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ