ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว12/2540
เลขที่หนังสือ: 
นร 0709.3/ว12
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2540