ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

งานสัมมนา “การพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ” วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม จินดา ณ สงขลา

งานสัมมนา “การพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ” วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม จินดา ณ สงขลา

----------------

กลับไปหน้าภาพกิจกรรม DLProject

----------------

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ