ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ได้รวบรวมรายชื่อปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐต่าง ๆ ที่ ก.พ. รับรอง มาเพื่อส่วนราชการทราบและใช้ประโยชน์
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ

เลขที่หนังสือ: 
นร 1004/ว8
เลขหนังสือเวียน: 
ว8/2560
Tags: 
รับรองคุณวุฒิ
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2560

URL แบบสั้นสำหรับ Share