ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

คลังข้อกฎหมาย.

ระบบคลังข้อกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการหา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งหมด

ระบบค้นหาข้อกฎหมาย

ข้อบังคับ ก.พ.

กฎข้อบังคับ (กฎ) (article, regulation, rule) คือบทบัญญัติที่เป็นชั้นข้อบังคับซึ่งกําหนดขึ้นไว้เป็นระเบียบในการ ปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย, ปัจจุบันนิยมใช้ว่า ข้อบังคับ

ประเภทกฎหมาย: 
ปี พ.ร.บ. อ้างอิง: 
2553

URL แบบสั้นสำหรับ Share