สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 20 ก.พ. 2561

CLICKลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ วันที่ 20 ก.พ. 2561

สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 21 ก.พ. 2561

CLICKลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ วันที่ 21 ก.พ. 2561

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแมนดารินซี โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ ๑. สมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

                ๒. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์นักบริหารระดับสูง  นายพรสิริ วงศ์อนันต์ / นางวิชชุดา ตันเรืองชาติ  โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๑๗ ,๑๖๘๖