ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

งานวันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2561

พันเอกจินดา ณ สงขลา
งานวันมูลนิธิพันเอก จินดา  ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2561

กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องจินดา ณ สงขลา อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมสำคัญ

การส่งเสริมนักบริหารทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกนักบริหารทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีพิธีการมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ “นักบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น” ไปแล้ว จำนวน ๔๐ คน และมอบโล่เกียรติยศแก่ “หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น” ไปแล้ว จำนวน ๕๒ หน่วยงาน

“หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2561 ได้แก่

กรมชลประทาน:  http://www.rid.go.th

และกรมศุลกากร: http://www.customs.go.th

โดยในปีนี้มีความพิเศษ คือ หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น นอกจากจะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแล้ว ยังจะได้รับทุนฝึกอบรมระยะสั้นในต่างประเทศอีกด้วย

มูลนิธิพันเอก จินดา  ณ สงขลา

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของพันเอก จินดา ณ สงขลา อดีตเลขาธิการ ก.พ. ในการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
           1. ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหาร
           2. ให้ความช่วยเหลือในการจัดฝึกอบรม ให้คำปรึกษา การดูงาน ผลิตเอกสารเผยแพร่เรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานและการจัดการวิชาการ รวมตลอดถึงการให้ทุนเพื่อการศึกษา
           3. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
           4. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ประวัติพันเอก จินดา  ณ สงขลา  (พ.ศ. 2464 – 2524)

พันเอก จินดา  ณ สงขลา ศึกษาวิชากฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง  มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
เริ่มชีวิตการทำงานในฐานะนักกฎหมายในกรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายเป็นอย่างดี เห็นได้จากการได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยคนหนึ่งในกรณีต่อสู้คดีปราสาทเขาพระวิหาร
เบนเข็มอาชีพจากนักกฎหมายมาเป็นนักบริหารงานบุคคลเมื่อ พ.ศ. 2505 ในตำแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ. และดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ก.พ. ตั้งแต่ พ.ศ. 2507 จนถึง พ.ศ. 2522

ผลงานสำคัญ

 • ยกระดับสำนักงาน ก.พ. จากระดับกรม เป็นระดับกระทรวง ทำให้สำนักงาน ก.พ.  เป็นศูนย์กลางในการบริหารปรับปรุง จัดระบบงานของกระทรวง ทบวง กรมในราชการไทย ตามหลักวิชาการ ไม่ใช่สามัญสำนึก
 • การจัดระบบการบริหารบุคคลในราชการไทยตามรอยยุคลบาทรัชกาลที่ 7
  • มุ่งมั่นให้การบริหารบุคคลในราชการเป็นระบบคุณธรรม (Merit System)
  • นำระบบจำแนกตำแหน่งตามความรับผิดชอบ (Position Classification) มาใช้แทนระบบการจำแนกตำแหน่งตามชั้นยศ (Rank Classification) โดยติดต่อขอความช่วยเหลือจากอเมริกาให้ส่งผู้เชี่ยวชาญจากรัฐแคลิฟอเนียร์มาช่วยทำจนสำเร็จในปี พ.ศ. 2518
  • ริเริ่มทำอัตรากำลังข้าราชการและบุคลากรเป็นครั้งแรก โดยใช้หลักวิชาการ Workflow Process, Workload Analysis และทฤษฎี Work Simplification
  • เปลี่ยนแปลงระบบการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ ริเริ่มให้มีการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบ การวัดผล และนักจิตวิทยา และดำเนินการสอบรวม
  • ริเริ่มการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ แม้ในช่วงแรกจะไม่ได้รับการสนับสนุน (และได้รับการคัดค้าน) จากรัฐบาล แต่พันเอกจินดาฯ ก็ไม่ยอมแพ้ จนในที่สุดการพัฒนาข้าราชการและนักบริหารก็ได้รับการสนับสนุนจาก UNDB ให้สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ
 • จัดระบบและระเบียบการจัดเก็บทะเบียนประวัติข้าราชการ หรือ ก.พ. 7

ผลงานปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลที่พันเอก จินดา  ณ สงขลา ริเริ่มนี้ นับเป็นรากฐานของการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่การบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน จนเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายจวบจนปัจจุบัน

Infographic งานวันมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2561

งานวันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา

เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
PDF icon 1_kamhndkaarmuulnithi_61_edited.pdf35.99 KB
ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ