ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว3/2561
เลขที่หนังสือ: 
นร 1004/ว3
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2561

สาระสำคัญ
1. ยกเลิกการสอบซ่อมวิชาภาษาอังกฤษ
2. การแก้ไขเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับสำหรับการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป