เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงฯ วันที่ 20- 21 กุมภาพันธ์ 2561