ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การขอยกเว้นเข้ารับราชการกรณีมีลักษณะต้องตามระเบียบ ก.พ.

การขอยกเว้นเข้ารับราชการกรณีมีลักษณะต้องตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการขอยกเว้นให้เข้ารับราชการกรณีมีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

ก่อนเข้ารับราชการควรตรวจสอบว่ามีลักษณะตัองห้ามใดตามระเบียบข้างต้น และหากเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบดังกล่าว

สามารถดำเนินการขอยกเว้นได้ตามขั้นตอน ดังนี้

เอกสารประกอบข่าว: 
ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ