ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แผนปฏิบัติราชการประจําปี สำนักงาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้จัดทําขึ้นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)
แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และยุทธศาสตร์สำนักงาน ก.พ.
โดยคํานึงถึงความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดินควบคู่กับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ ใช้เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานของสํานัก/สถาบัน/ศูนย์
และเป็นเครื่องมือสําหรับผู้บริหารในการกํากับดูแล และติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละผลผลิต
ให้สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารราชการแผ่นดินในภาพรวม

 

แผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน ก.พ. ปี 2565

แผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน ก.พ. ปี 2564

แผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน ก.พ. ปี 2563

แผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน ก.พ. ปี 2562

 

PDF icon01สรุปแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561

 แผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน ก.พ. ปี 2561