ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ด่วน !! ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล วันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม เพ ลา เพลิน จังหวัดบุรีรัมย์

                                                                                                    

          

                                                                                                        โครงการ
                                                                      เสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนักนักเรียนทุนรัฐบาล
1. ที่มา

         1.1 ยุทธศาสตร์ สำนักงาน ก.พ. 20 ปี กำหนดให้สนับสนุนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการผลักดันและพัฒนาให้ภาคราชการของประเทศมีคุณธรรมปลอดทุจริต เป็นราชการที่สร้างและส่งเสริมนวัตกรรม มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเป็นที่เชื่อถือของนานาชาติ โดยการปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน เพื่อให้แต่ละส่วนราชการได้มาและรักษาไว้ ซึ่งคนดีคนเก่ง มีจิตสาธารณะอย่างเหมาะสม
         1.2 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่มีมติมอบหมายให้สำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทุนรัฐบาล โดยกำหนดแนวทางในการดูแลและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐให้ไปศึกษาต่อต่างประเทศแล้วกลับมาทำงานใช้ทุนในหน่วยงานของรัฐ
         1.3 อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการเตรียมกำลังคนภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่
          12 กันยายน 2559 เห็นชอบให้สำนักงาน ก.พ.ปรับปรุงกระบวนการดูแลจัดการศึกษาและพัฒนาผู้รับทุนโดยให้ครอบคลุมในเรื่องที่สำคัญ 3 มิติ คือ มิติด้านวิชาการ มิติด้านความพร้อมรับราชการ และมิติด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
2. วัตถุประสงค์
          2.1 เพื่อให้นักเรียนทุนรัฐบาลใช้เวลาระหว่างปิดภาคการศึกษาในการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การปลูกป่าคืนพื้นที่สีเขียว
          2.2 เพื่อให้นักเรียนทุนรัฐบาลได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาชุมชน เช่น การถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างนักเรียนทุนรัฐบาล และนักเรียนในชุมชน
          2.3 เพื่อการสร้างเครือข่ายระหว่างนักเรียนทุนรัฐบาล ท้องถิ่น และชุมชนในอนาคตต่อไป
          2.4 เพื่อให้นักเรียนทุนรัฐบาลได้สัมผัสวิถีชุมชน เรียนรู้การพัฒนาทักษะและอาชีพ ตามแนวคิดไทยนิยมยั่งยืน
          2.5 เพื่อให้นักเรียนทุนรัฐบาลได้เรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของชุมชน
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานแผน และบริหารโครงการพิเศษ ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
4. วันและเวลาในการดำเนินการ  ระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2561
5. สถานที่จัดสัมมนา  โรงแรม เพ ลา เพลิน จังหวัดบุรีรัมย์ และสถานที่ใกล้เคียง

                          ( นักเรียนทุนรัฐบาล 60 คน ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของ ศกศ. และวิทยากร รวม 10 คน รวมทั้งสิ้นประมาณ 70 คน ) 

**** สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนได้ที่  https://goo.gl/forms/PTNNTTH6mCe41b2T2  

ลิ๊งกสำรอง https://goo.gl/7btPoL

หรือ QR Code ด้านล่างนี้ ****  

                                                                                     

 

 

 

ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ