ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. ประจำปี พ.ศ. 2561

“HR Transformation : การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการปฏิรูปประเทศ” 

ในวันนี้ (7 กันยายน 2561) ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จัดการประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. ประจำปี พ.ศ. 2561 “HR Transformation : การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการปฏิรูปประเทศ” ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการปาฐกถาพิเศษ การเสวนา การบรรยายพิเศษ การเสวนากลุ่มย่อย และการแสดงนิทรรศการ การปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความท้าทายของทรัพยากรบุคคลภาครัฐกับการปฏิรูปประเทศ” โดยศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี การเสวนาเรื่อง “HR : สร้างคน สร้างชาติ สร้างอนาคต สร้างไทยไปด้วยกัน” 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “คน...บนโลกแห่งความผันผวน – Agile Workforce in VUCA World” รวมทั้ง การเสวนากลุ่มย่อย (Special Session – “ตอบโจทย์งานบุคคล”) HR Reform ปฏิรูประบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ HR Modern Learning and Development ระบบการพัฒนาและการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ HR Solutions คลินิกการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเพื่อการปฏิรูปประเทศ

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ