ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบสำรวจข้อมูลและความเห็นของส่วนราชการ เรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

คำชี้แจง
สำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎ ก.พ.
ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓
เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของส่วนราชการมากยิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อมูลและความเห็น เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินการต่อไป

สำนักงาน ก.พ. ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้ และหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์สรรหาและเลือกสรร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๑ และ ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๓

URL สำหรับตอบ e - survey : https://goo.gl/forms/ZGnA0LypmS7dCKRC3

 

เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
File probation_survey.docx51.13 KB
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ