ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว4/2562
เลขที่หนังสือ: 
นร 1012.1/ว4
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2562

ที่ นร 1012.1/ว4  ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง การปรับปรุงบัญชีตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดให้เป็นตำแหน่งที่ได้รับราชการต่อไป ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. 2552

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 24 ลงวันที่ 18 กันยายน 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดให้เป็นตำแหน่งที่ได้รับราชการต่อไป (เพิ่มเติม)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้แจ้งบัญชีตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดให้เป็นตำแหน่งที่ได้รับราชการต่อไป มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น บัดนี้ ก.พ. ได้มีมติให้ปรับปรุงบัญชีตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดให้เป็นตำแหน่งที่ได้รับราชการต่อไป ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. 2552 โดยกำหนดให้เพิ่มเติมสายงานในบัญชีตำแหน่ง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

 

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธินี เทพมณี)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล