ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

HiPPS ข้อมูลผู้ติดต่อสำหรับเข้ารับการประเมิน Digital Literacy

ข้อมูลผู้ติดต่อสำหรับเข้ารับการประเมิน Digital Literacy

  • เครื่องมือ ICDL ติดต่อ 094 996 5126
  • เครื่องมือ IC3 ติดต่อ 099 607 7887
  • เครื่องมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ติดต่อ 063 373 3913

 

 

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ