ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เอกสารแนบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 

URL แบบสั้นสำหรับ Share