ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

Visiting of Bangladesh Delegation to OCSC

1 May 2019 | OCSC welcomed the 2nd batch of Senior Government Officials from Bangladesh from the “Policy Planning and Management Course,” organized by Asian Institute of Technology (AIT). This study visit to the OCSC aimed to enhance the delegation’s perspectives on human resource management based on Thailand’s experiences.

During the visit, the delegation was briefed on the overview of Thailand’s civil service HR systems, OCSC’s roles and responsibilities, merit systems protection, talent management systems of the Thai civil service, particularly on the High Performance and Potential System (HiPPS) Program, as well as challenges facing the public service in the 21st century.

The Bangladesh delegation showed interests in the Thai civil service. The two parties discussed and exchanged views and experiences on various topics, such as a process of selection, recruitment, and appointment, performance management, disciplinary actions, talent retention, and merit systems protection procedures.

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ