ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว14/2562
เลขที่หนังสือ: 
นร 1012/ว14
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2562

ที่ นร 1012/ ว 14

สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

12 กรกฎาคม 2562

เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

เรียน (เวียน กระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง

    หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ ว24 ลงวันที่ 18 กันยายน 2552
    หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ ว32 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553

สิ่งที่ส่งมาด้วย

    กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงาน ก.พ. ได้ส่งกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิงปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. 2552 ไปให้กระทรวง กรม และจังหวัด เพื่อทราบและถือปฏิบัติ และต่อมา ก.พ. ได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่าว รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง 2 นั้น

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสำมัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. 2552 โดยให้แก้ไขความใน (1) ของข้อ 4 และตัด(3) ของข้อ 1 ออก ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ กฎ ก.พ. ฉบับนี้ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 78 ก วันที่ 20 มิถุนายน 2562 แล้ว โดยส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธินี เทพมณี)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล

โทรศัพท์ 0 2547 1000 ต่อ 8829, 8815

โทรสาร 0 2547 1868