ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล (UIS) ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ที่วัดพระบาทน้ำพุ จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคเงิน หรือสิ่งของใด ๆ ตามกำลังและแรงศรัทธา โดยสามารถติดต่อได้ที่ ด้านล่างนี้

     ด้วย ศกศ. ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล (UIS)
โดยจะนำนักเรียนทุนรัฐบาล จำนวน ประมาณ 45 คน ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ที่วัดพระบาทน้ำพุ
จังหวัดลพบุรี ในวันอาทิตย์ ที่ 15 กันยายน 2562
จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคเงิน หรือสิ่งของใด ๆ
ตามกำลังและแรงศรัทธา ทั้งนี้ ติดต่อได้ที่
          
คุณบัณฑิต เพ็ชรประพันธ์กุล (เอก) 02 547 1454 ภายใน ( 6141)        
          
คุณรชต ศิริเรียง (บอย) 02 547 1430 ภายใน (6117) หรือ

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ