ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว19/2562
เลขที่หนังสือ: 
นร 1021.2/ว 19
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2562

ที่ นร 1021.2/ว 19
สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000
27 กันยายน 2562

เรื่อง การใช้ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์
เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด)
อ้างถึง :

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 23 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1021.2/317-549 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561
ระเบียบ ก.พ. วาด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน ทะเบียนประวัติของขาราชการพลเรือน และการปฏิบัติการอื่น พ.ศ. 2535
สิ่งที่ส่งมาด้วย :

คู่มือการใช้ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์
ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งการใช้แบบ ก.พ. 7 ที่ปรับปรุงใหม่ โดยจัดส่งตัวอย่าง ก.พ. 7 ซึ่งเป็นแบบกระดาษพร้อมคู่มือการจัดทำเพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ และหนังสือที่อ้างถึง 2 แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำ ก.พ. 7 สำหรับผู้ซึ่งได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่ไปกับการจัดทำ ก.พ. 7 แบบกระดาษ จนกว่าสำนักงาน ก.พ. จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นให้ทราบ โดยเมื่อส่วนราชการได้ดำเนินการข้างต้นแล้ว ให้รายงานสำนักงาน ก.พ. ทราบ ตามระเบียบที่อ้างถึง 3 ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 มีมติรับทราบ เรื่องระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน ก.พ. จึงขอให้ส่วนราชการดำเนินการ ตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ดังนี้

ให้ส่วนราชการจัดทำ ก.พ. 7 ให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์โดยยกเลิกการจัดทำ ก.พ. 7 แบบกระดาษ
ให้ส่วนราชการบันทึกรายการข้อมูลที่เกิดขึ้นใหม่ของข้าราชการพลเรือนสามัญที่บรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์แทน โดยไม่ต้องบันทึกรายการข้อมูลลงใน ก.พ. 7 แบบกระดาษ
ให้ส่วนราชการดำเนินการตามระเบียบที่อ้างถึง 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยแปลงสำเนาเอกสารให้เป็นรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และส่งไฟล์ดังกล่าวผ่านระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องส่งสำเนาเอกสารในรูปแบบกระดาษไปยังสำนักงาน ก.พ.
ในกรณีต้องการใช้ ก.พ. 7 ที่พิมพ์ด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการลงนามรับรองเอกสารดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบทะเบียนประวัติข้าราชการของส่วนราชการ
การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ ให้ส่วนราชการปฏิบัติตามคู่มือการใช้ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบทะเบียนประวัติข้าราชการของส่วนราชการ จะต้องควบคุมและป้องกันการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธินี เทพมณี)
เลขาธิการ ก.พ.

กลุ่มทะเบียนประวัติข้าราชการ
โทร. 0 2547 1594
โทรสาร 0 2547 1588