ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว20/2562
เลขที่หนังสือ: 
นร 1012/ ว 20
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2562

ว 20/2562 การจัดทำแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ที่จะให้รับราชการต่อไป
ที่ นร 1012/ ว 20 สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

2 ตุลาคม 2562
เรื่อง การจัดทำแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ที่จะให้รับราชการต่อไป
เรียน (เวียน กระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง: หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 24 ลงวันที่ 18 กันยายน 2552
ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้แจ้งกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ ก.พ. ได้มีมติให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในระดับรองลงไปเพื่อประกอบการพิจารณาของ อ.ก.พ. กรม อ.ก.พ. กระทรวง และ ก.พ. แล้วแต่กรณี ทุกครั้งที่มีการขออนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป ตามมาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)
รองเลขาธิการ ก.พ. รักษาราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
โทร. 0 2547 1848
โทรสาร 0 2547 1868