ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
PDF icon แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ5.55 MB
Microsoft Office document icon ตัวอย่าง_ข้อตกลงการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงาน46 KB
Microsoft Office document icon ตัวอย่าง_รายงานผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงาน47 KB
File ตัวอย่าง_รายชื่อของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ19.73 KB
File ตัวอย่าง_รายชื่อของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เหลื่อมเวลาการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ23.84 KB
PDF icon หนังสือขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง1.31 MB
PDF icon ข้อคำถามในรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานใน-นอก สถานที่ตั้งของส่วนราชการฯ 67.24 KB

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ