ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว3/2563
เลขที่หนังสือ: 
นร 1013/ว 3
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2563

เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ และหน่วยงานของรัฐ)

อ้างถึง
1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.2/ว 1 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2541
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/39192 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย 
แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer Management Guideline)

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ก.พ. กำหนดแนวทางปฏิบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของตำแหน่งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบการจัดโครงสร้างการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการ ความสัมพันธ์และการประสานงานขององค์กรระดับต่าง ๆ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกระทรวง ระดับกรม ซึ่งได้รับความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๑  ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น   

บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาการปรับปรุงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ รูปแบบและความสัมพันธ์ คุณสมบัติและการจัดตั้ง รวมทั้งกลไกสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer : GCIO) ให้มีความเป็นปัจจุบัน และรองรับภารกิจการเป็นผู้นำในการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ดังนี้

1. เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer Management Guideline) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
2. เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 (เรื่อง การแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวง ทบวง กรม  และการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง) ในส่วนของการแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวง ทบวง กรม ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กระทรวง กรม จังหวัด คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ และหน่วยงานของรัฐทราบด้วยแล้ว

ลงนามโดย

(หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)