ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ระเบียบ ก.พ.ปี พ.ศ.2540

ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการพลเรือน โดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ พ.ศ.2540

ประเภทกฎหมาย: 
ปี พ.ร.บ. อ้างอิง: 
2540