ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

คลังข้อกฎหมาย.

ระบบคลังข้อกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการหา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งหมด

ระบบค้นหาข้อกฎหมาย

ระเบียบ ก.พ. ปี พ.ศ. 2549

ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการ โดยการให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ พ.ศ. 2549

ประเภทกฎหมาย: 
ปี พ.ร.บ. อ้างอิง: 
2549