ทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา (ทุนบุคคลทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

รอบที่ 1  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567  จำนวน 3 ทุน

รอบที่ 2  รับสมัครตั้งแต่วันที่   2 เมษายน 2567  ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2567  จำนวน 7 ทุน

ตามที่ประกาศรับสมัครฯ กำหนดว่า "หากการดำเนินการในรอบที่ 1 มีผู้มีสิทธิได้รับทุนไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ให้โอนจำนวนทุนที่เหลือไปดำเนินการเพิ่มเติมในรอบที่ 2 ได้"  

                                         ดังนั้น ทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 2  มีจำนวน 10 ทุน

 

****โปรดศึกษาประกาศและขั้นตอนการสมัครตามตัวอย่างโดยละเอียด

 

 • ตัวอย่างการสมัคร [Click]

 • ระบบลงทะเบียนกลาง [Click]

 • ตัวอย่างการเลือกสาขาวิชาในระบบฯ และตัวอย่างกรณีไม่พบสาขาวิชาตามตารางที่กำหนดให้ [Click]

 

 

   การรับสมัคร NEW

   

  • แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครฯ [clickNEW

  • ประกาศรับสมัครคัดเลือก [Click]

  • เอกสารแนบ 1 [Click]

  • เอกสารแนบ 2 [Click]

  • เอกสารแนบ 3 [Click]

   

  คุณสมบัติผู้สมัคร...

   

  • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ป.ตรี และได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขในระดับ ป.โท
  • อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (รอบแรก 31 ม.ค. 67/ รอบสอง 20 มิ.ย. 67) 
  • ไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน
  • คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศฯ

   

  ทุน U โดดเด่น  กำหนดว่า ผู้สมัครต้องได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขในหลักสูตรการศึกษาระดับ ป. โท ในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top 20 ปีล่าสุดของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานเป็นสากล เช่น QS World University Ranking, Times Higher Education (THE) เป็นต้น ในระดับสากล (Global Ranking) ในสาขาวิชานั้น ๆ (by subject)

   

   

   

  ปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 1 

  ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ

   

  ประกาศรายชื่อผู้สม้ครสอบ [Click]  

   

   

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ 

   

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ [Click

  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ [Click]

  ระเบียบและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ [Click]

   

   

   

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน

   

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน [ClickNEW

  เอกสารยืนยันการรับทุน  [Click]