ทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา/ผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ 2565 และ 2566

 การสมัครรอบที่ 1 (วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ถึง 20 มกราคม 2566)  การสมัครรอบที่ 2 (วันที่ 3 เมษายน 2566  ถึง 16 มิถุนายน 2566)

ทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษฯ (ทุนบุคคลทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ 2565  NEW

ทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษฯ (ทุนบุคคลทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ 2566  NEW