ทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา/ผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ 2565 และ 2566

 การสมัครรอบที่ 2 (วันที่ 3 เมษายน 2566  ถึง 16 มิถุนายน 2566)

ตามที่ประกาศรับสมัครฯ กำหนดว่า "หากการดำเนินการในรอบที่ 1 มีผู้มีสิทธิได้รับทุนไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ให้โอนจำนวนทุนที่เหลือไปดำเนินการเพิ่มเติมในรอบที่ 2 ได้" 

ดังนั้น ทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2  มีจำนวน 7 ทุน
           ทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2  มีจำนวน 10 ทุน  

 

 

ทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษาฯ (ทุนบุคคลทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ 2565  รอบที่ 2 NEW

 

 

 

ทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษาฯ (ทุนบุคคลทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2 NEW

 

 

 

 

 

 

ทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษาฯ (ทุนบุคคลทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 

 

ทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษาฯ (ทุนบุคคลทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ 2566  รอบที่ 1