ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว20/2564
เลขที่หนังสือ: 
นร 1004/ว20
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2564

ก.พ. ได้มีมติกำหนดให้ส่วนราชการอาจคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลซึ่งสำเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. กำหนดเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2566ได้ สำหรับการคัดเลือกให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดโดยบรรจุและแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2566
และมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้
1. วุฒิที่จะคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งจะต้องเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
2. ผู้ได้รับการคัดเลือกซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามวุฒิที่กำหนด ต้องอยู่ปฏิบัติราชการในส่วนราชการนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น
3. เมื่อได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วในแต่ละครั้ง ให้รายงานผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการมายังสำนักงาน ก.พ. ทุกครั้งตามแบบรายงาน
4. กรณีมีวุฒิที่ส่วนราชการไม่ได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2566 ก.พ. อาจพิจารณายกเลิกการกำหนดวุฒินั้นเป็นวุฒิที่ให้คัดเลือกใน 2 ปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่ส่วนราชการแจ้งเหตุผลความจำเป็นที่ทำให้ไม่ได้ดำเนินการคัดเลือก เช่น ไม่มีอัตราว่างในขณะนั้น เป็นต้น และมีคำขอให้ยังคงกำหนดวุฒินั้นเป็นวุฒิที่ให้คัดเลือกต่อไป