ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว25/2564
เลขที่หนังสือ: 
นร1006/ว25
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2564

------

ว25/2564 - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ / ระดับชำนาญการพิเศษ / ระดับเชี่ยวชาญ / ระดับทรงคุณวุฒิ