ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 14

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม

สำเนาหนังสือรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ นร 1013.1/189 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.1 กำหนดการฝึกอบรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.1 รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.2 กิจกรรมก่อนการฝึกอบรม การประเมินทักษะแบบ 360 องศา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.3 กิจกรรมก่อนการฝึกอบรม แบบประเมิน DISC

หมายเหตุ: สำนักงาน ก.พ. จะส่ง QR code ไลน์กลุ่มให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ทางอีเมลที่ท่านแจ้งไว้ จึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมไลน์กลุ่มทันที หรือ ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เพื่อรับแจ้งข้อมูลต่าง ๆ (หากท่านไม่ได้รับอีเมลขอโปรดติดต่อสำนักงาน ก.พ. )

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม


สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. 0 2547 1000 ต่อ 6953 , 6982, 6951, 6944
อีเมล [email protected]
โทรสาร 0 2547 2049


ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ