ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

สำนักงาน ก.พ. จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน และส่วนราชการต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM โดยมีนายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์  เลขาธิการ ก.พ. ในฐานะประธานกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นกระทรวงเจ้าภาพจัดงานวันข้าราชการพลเรือนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  และมีผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ ในฐานะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วย โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบบแนวทางการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ ได้แก่ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นและการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ    ให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น การกล่าวคำปฏิญาณฯ หลังจากพิธีมอบเกียรติและเข็มเชิดชูเกียรติฯ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่นเกิดความภาคภูมิใจ และแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจในการเป็นต้นแบบข้าราชการที่ดีสืบไป การจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน การจัดกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ได้แก่ งานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีและเป็นเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นและครอบครัว    การจัดนิทรรศการ การให้บริการประชาชน และการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน รวมทั้งผลงานของข้าราชการพลเรือนดีเด่นและส่วนราชการ ทั้งนี้ ต้องมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปด้วย

ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ