ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องยุทธนาธิการ ชั้น 2 ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไขย เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยเป็นการประชุมแบบผสมผสานผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์

โอกาสนี้ เลขาธิการ ก.พ. ได้กล่าวแนะนำปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม และกล่าวแนะนำหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 13 ราย 
หลังจากนั้น ปลัดกระทรวงกลาโหมได้แนะนำคณะผู้บริหาร รายงานภารกิจสำคัญ สรุปผลงานสำคัญ และนำเสนอประเด็นที่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาสนับสนุน และขอความร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆ

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน โดยพิจารณาการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การดำเนินภารกิจโดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบคลาวด์ (Cloud Computing) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วขึ้น การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง PM 2.5 การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ