ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ผลการศึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower Protection) และผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคุ้มครอง ผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower)

สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำประโยชน์ในองค์กรและสังคมโดยรวม ด้วยการเฝ้าระวัง เป่านกหวีด เพื่อหยุดยั้งหรือป้องกันการกระทำผิดต่าง ๆ และได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) ขึ้น เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคของระบบร้องเรียนและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสของหน่วยงานของรัฐในปัจจุบัน รวมถึงปัญหาอุปสรรคของการร้องเรียน ความพึงพอใจ และเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานของรัฐในภาพรวม และนำผลจากการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ไปจัดทำข้อเสนอแนวทางการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและมาตรการเฝ้าระวัง การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันจะเป็นมาตรการและกลไกตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่า ให้หน่วยงานของรัฐ ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๔ กันยายน - ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ซึ่งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นได้ ตามเอกสารผลการศึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower Protection)   และ  ผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower)

เอกสารประกอบข่าว: 
ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ