ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว1/2565
เลขที่หนังสือ: 
นร1024/ว1
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2565

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของส่วนราชการ