ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงาน

 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงาน

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ได้มีประกาศลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ให้ผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ยื่นหลักฐานที่แสดงประสบการณ์และหรือผลงานที่บ่งชี้ถึงความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ได้พิจารณาประเมินประสบการณ์และหรือผลงานของผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงาน โดยเรียงตามลำดับการสมัคร ......

 

เอกสารประกอบข่าว: 
ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ