ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

มาตรฐานทางจริยธรรมข้อที่ 3 ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม

มาตรฐานทางจริยธรรมประการที่ 3 ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม

รับชมคลิปได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=PxjSKupy2EY

ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ