ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว4/2565
เลขที่หนังสือ: 
นร1011/ว4
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2565

นร 1011/ว4

3 มีนาคม 2565

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย