ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งมาตรการการเข้าสถานที่สอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แยกตามศูนย์สอบ

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม

เพื่อแจ้งมาตรการการเข้าสถานที่สอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แยกตามศูนย์สอบ
(สำหรับผู้ที่จะสอบในวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 29 พฤษภาคม 2565)
รายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้ หรือตามลิงก์: https://ocsc9.thaijobjob.com/ เลือกหัวข้อ ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม

ผู้มาสอบที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการการเข้าสถานที่สอบ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานที่สอบ!!

*ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบที่ตรวจพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ก่อนสอบ และไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ สามารถยื่นคำร้องเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ได้ 1 ครั้ง (กรุณาอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขให้ครบถ้วน)

หมายเหตุ : 1. สำหรับศูนย์สอบอุบลราชธานี ให้ดูรายละเอียดตามประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม เฉพาะศูนย์สอบอุบลราชธานี ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 (ตามภาพประกอบด้านล่าง)
2. สำหรับศูนย์สอบนครราชสีมา ให้ดูรายละเอียดตามประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม เฉพาะศูนย์สอบอุบลราชธานี ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 (ตามภาพประกอบด้านล่าง)
.
ตัวอย่างสถานที่ตรวจ เช่น โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน รพ.สต. สถานพยาบาล คลินิก ห้องแล็บ หน่วยบริการตรวจของภาครัฐหรือเอกชนที่รับตรวจและสามารถออกเอกสารรับรองผลการตรวจได้ หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมกับหมอพร้อม Station เป็นต้น
.
รายชื่อห้องปฏิบัติการตรวจโควิด-19
https://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19/
.
รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station
https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mohpromtstation/

 

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ