ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. เปิดให้ผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วันก่อนสอบ ยื่นคำร้องเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (เป็นกรณีพิเศษ)

สำนักงาน ก.พ. เปิดให้ผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วันก่อนสอบ

สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 8 พ.ค. 65 (ติดเชื้อระหว่างวันที่ 24 เม.ย. 65 - 8 พ.ค. 65)

สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 29 พ.ค. 65 (ติดเชื้อระหว่างวันที่ 15 พ.ค. 65 - 29 พ.ค. 65)

สามารถยื่นคำร้องเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เป็นกรณีพิเศษ : กรณีผู้สมัครสอบติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ 1 ครั้ง !!!

โดยแนบไฟล์เอกสารแสดงผลการตรวจ RT-PCR หรือผลการใช้ชุดตรวจ ATK ที่มีผลเป็นบวก (Positive) จากสถานที่ตรวจของภาครัฐหรือภาคเอกชน ซึ่งรับรองโดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 65 - 6 มิ.ย. 65

ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th
หัวข้อ ลงทะเบียนรับสิทธิสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 กรณีผู้สมัครสอบติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านรายละเอียดประกาศสำนักงาน ก.พ. ได้ที่: https://www.ocsc.go.th/node/7892

อ่านระเบียบการสอบและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบภาค ก ปี 64 ได้ที่: http://job2.ocsc.go.th
หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2564

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ