ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

4 คุณลักษณะของข้าราชการที่ดี

จำขึ้นใจ 4 คุณลักษณะของข้าราชการที่ดี
-เป็นผู้มีบุคลิกลักษณะที่มีศักยภาพสูง
-เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
-เป็นคนดี ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม
-มีความรู้ความสามารถรอบด้านเท่าทันเทคโนโลยี

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe

#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ