ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว15/2565
เลขที่หนังสือ: 
นร 1006/ว 15
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2565

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาเทียบการปฏิบัติราชการขณะดำรงตำแหน่งประเภทอื่นเป็นการปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอำนวยการ