ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 15

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 15

หมายเหตุ: สำนักงาน ก.พ. จะส่ง QR code ไลน์กลุ่มให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ทางอีเมลที่ท่านแจ้งไว้ จึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมไลน์กลุ่มทันที หรือ ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เพื่อรับแจ้งข้อมูลต่าง ๆ (หากท่านไม่ได้รับอีเมลขอโปรดติดต่อสำนักงาน ก.พ. )


Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ